Zaproszenie do rokowań

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ DOTYCZĄCYCH INWESTYCJI W CZĘŚĆ KAMPINGOWO – REKREACYJNĄ CENTRALNEJ SZKOŁY SZYBOWCOWEJ AEROKLUBU POLSKIEGO W LESZNIE

Centralna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego w Lesznie („Zapraszający”), zlokalizowana w Lesznie ul. Szybowników 28 działając na podstawie ustaleń uchwały Rady Szkoły z dnia 24 września 2014 r.

zaprasza wszystkich zainteresowanych („Potencjalnych Inwestorów”) do rokowań w celu wyłonienia Inwestora do realizacji inwestycji polegającej na poprawie infrastruktury turystycznej i zagospodarowaniu części kampingowej w Centralnej Szkole Szybowcowej AP w Lesznie („Projekt”).

CSS AP jest użytkownikiem nieruchomości zabudowanej położonej w Lesznie przy ul. Szybowników 28, oznaczonej działkami 314/2 ark. mapy 144 o powierzchni 0,0137 ha oraz 314/3 ark mapy 144 o powierzchni 20, 7781 ha, o łącznej powierzchni 20, 7918 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer PO1L/00030316/7. Na części powyższej nieruchomości funkcjonuje kamping z ubogi w infrastrukturę turystyczną, wymagający modernizacji. Ogólne informacje o Zapraszającym znajdują się na stronach www.cssleszno.eu.

Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne lub prawne, które złożą pisemną odpowiedź na niniejsze zaproszenie do rokowań („Odpowiedź Na Zaproszenie”) i wykażą niezbędne doświadczenie oraz zdolność finansową do przeprowadzenia Projektu. Odpowiedź Na Zaproszenie powinna zawierać prezentację Potencjalnego Inwestora zawierającą w szczególności informacje potwierdzające: –  potencjał i doświadczenie niezbędne do realizacji Projektu, –  sytuację finansową pozwalającą na realizację Projektu.

Postępowanie mające na celu wyłonienie Inwestora jest dwuetapowe. W I etapie Zapraszający dokona oceny złożonych przez Potencjalnych Inwestorów Odpowiedzi Na Zaproszenie. W wyniku powyższej oceny Zapraszający wyłoni nie więcej niż trzech Potencjalnych Inwestorów, z którymi przeprowadzi rokowania. W II etapie po złożeniu ofert przez Potencjalnych Inwestorów i po ewentualnym przeprowadzeniu dodatkowych rokowań z Potencjalnymi Inwestorami Zapraszający wyłoni Inwestora, którego oferta będzie najkorzystniejsza.

Przedmiotem rokowań będą w szczególności: forma współpracy, sposób realizacji Projektu, wartość nakładów inwestycyjnych, warunki finansowania Projektu, proponowany przez Potencjalnego Inwestora program rozwoju i funkcjonowania części kampingowej CSS AP w Lesznie, obejmujący m.in. dalsze zobowiązania inwestycyjne.

Podstawowe informacje na temat działalności CSS AP oraz użytkowanych nieruchomości są dostępne po złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności (wg załączonego wzoru). Jest również możliwość wizji lokalnej terenu.

Osobami do kontaktu są:

 1. W sprawach oferty: Bohdan Włostowski, Członek Rady CSS AP, tel. 605 488 120, email: b.wlostowski@cssleszno.eu.
 2. W sprawach technicznych: Grzegorz Janiszewski p.o. Prezesa CSS AP, tel. 500 081 393, e-mail: grzegorz50@autograf.pl

Odpowiedzi Na Zaproszenie należy składać w siedzibie Zapraszającego w Lesznie przy ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno do dnia 30 listopada 2014, do godziny 14:00.

Zapraszający zastrzega sobie prawo do:

 • wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie rokowania,
 • odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny,
 • przedłużenia terminu do składania Odpowiedzi Na Zaproszenie,
 • żądania dodatkowych informacji od podmiotów, które złożą Odpowiedź Na Zaproszenie,
 • zmiany procedury i harmonogramu rokowań,
 • unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
 • nie przystąpienia do podpisania umowy inwestycyjnej w przypadku nie uzyskania zgody właściciela szkoły.

Zapraszający nie zwraca kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane uczestnictwem w rokowaniach.

Poleć znajomemu
 • gplus
 • pinterest

O Autorze

Zostaw komentarz