Komisje Specjalnościowe Aeroklubu Polskiego – Polskiego Związku Sportu Lotniczego są ciałami doradczymi Zarządu AP.

Skład Komisji Szybowcowej jest następujący:

Tomasz Krok Przewodniczący KS AP Aeroklub Leszczyński
Bogdan Kraśkiewicz Wiceprzewodniczący KS AP Szybowcowy Szczecin
Kinga Tchorz  Sekretarz KS AP Aeroklub Nadwiślański
Bartosz Orchel Członek KS AP Szybowcowy Szczecin
Mateusz Zakrzewski Członek KS AP Aeroklub Bydgoski

Kadencja KS wynosi dwa lata.

Cel i zasady działalności KS:

1. Podstawowym zadaniem KS jest planowanie oraz aktywna realizacja strategii rozwoju wszystkich dyscyplin lotnictwa sportowego, rekreacyjnego i amatorskiego w Polsce.

2. Prowadzenie współpracy z wszelkimi krajowymi organizacjami działającymi w zakresie wszystkich dyscyplin lotnictwa sportowego, rekreacyjnego i amatorskiego w Polsce.

3. Inspirowanie i wspieranie organizacji rekreacyjnych imprez lotniczych.

4. Do praw i obowiązków Komisji Specjalnościowej należą:
a) tworzenie, aktualizacja, interpretacja regulaminów sportowych nie zastrzeżonych dla innych organów AP i FAI oraz nadzór nad ich stosowaniem,
b) nadzorowanie przebiegu, weryfikacja i opracowanie dokumentacji próby bicia rekordów sportowych oraz innych wyczynów sportowych oraz przekazanie dokumentacji do zatwierdzenia przez osobę kierującą Działem Sportu,
c) ustalanie opłat za wpis do Kalendarza Imprez Sportowych AP zgodnie z obowiązującymi uchwałami ZAP ,
d) rozpatrywanie, w pierwszej instancji, zażaleń dotyczących organizacji zawodów sportowych i rekordów sportowych, wg zasad określonych we właściwych regulaminach,
e) powoływania i odwoływania sędziów i komisarzy sportowych,
f) prowadzenie nadzoru i zarządzanie powierzonym sprzętem,
g) gospodarowanie środkami finansowymi pozyskanymi przez daną KS,
h) opracowywanie i złożenie do ZAP rocznego sprawozdania z działalności Komisji do 31 stycznia każdego roku a w przypadku zakończenia kadencji w ciągu 14 dni od jej zakończenia,
i) opracowanie kalendarza imprez sportowych AP w danej dyscyplinie i przedstawienie do zatwierdzenia ZAP,
j) opiniowanie propozycji rozgrywania zawodów międzynarodowych organizowanych przez członków AP,
k) zgłaszanie i opiniowanie kandydatur na trenerów kadry narodowej oraz innych osób funkcyjnych obsługujących daną kadrę narodową,
l) zgłaszanie i opiniowanie kandydatur na delegatów do komisji specjalnościowych FAI,
m) wnioskowanie do ZAP w sprawie nadania zawodnikom i działaczom odznaczeń i wyróżnień,
n) wnioskowanie do Arbitra Dyscyplinarnego AP w sprawie nałożenia kar na zawodników zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym AP,
o) opracowanie wniosków w sprawie zakupów sprzętu sportowego oraz wyposażenia Kadry Narodowej lub likwidacji posiadanego już sprzętu,
p) opracowanie wniosków w zakresie liczebności oraz propozycji składu Kadry Narodowej na podstawie Regulaminu powoływania Kadry Narodowej Aeroklubu Polskiego,
q) w przypadku braku Trenera KN podejmowanie wszystkich decyzji leżących w jego kompetencjach.

 Pełny tekst Regulaminu Komisji Specjalnościowych AP znajduje się tutaj: Regulamin-Komisji-Specjalnościowych-Aeroklubu-Polskiego

Zostaw komentarz