CSS Szkoło, Szkoło …

CSS Szkoło, Szkoło … – odniesienie się do stwierdzeń i zarzutów Członka Aeroklubu Polskiego Pana Jerzego Kolasińskiego.

Na wstępie – potwierdzam, iż sytuacja Szkoły jest bardzo trudna, ale pragnę podkreślić, że nie doprowadzono do niej w ostatnim okresie, tj. w okresie od kiedy zostałem powołany przez Zarząd Aeroklubu Polskiego do Rady CSS.

Otóż niestety, ale to co się dzieje w chwili obecnej, jest pokłosiem działań kierownictwa (dyrektorów i prezesów oraz innych osób funkcyjnych) w okresie od conajmniej 2009 roku do końca 2014 roku), czyli Pan Jerzy Kolasiński powinien kierować główne zarzuty do tych osób, które zapewne bardzo dobrze zna.

Ponadto nadmieniam, że Pan Jerzy Kolasiński również był w organie nadzoru CSS (RADA SZOKŁY) na mocy uchwały Zarządu Aeroklubu Polskiego, a mianowicie w pierwszym okresie jej faktycznej samodzielności – w okresie od 25 lutego 2014 roku do 27 października 2014 roku – a więc przed, w trakcie i bezpośrednio po Szybowcowych Mistrzostwach Świata 2014 w Lesznie.

Co do efektu uzyskanego w wyniku przeprowadzenia przez CSS tych mistrzostw – to Pan Jerzy Kolasiński jako ówczesny Członek Rady CSS – powinien sam sobie odpowiedzieć z tytułu sprawowania bezpośredniego nadzoru Szkoły jako Członek Rady CSS.

Obsadzanie kluczowych funkcji w Radzie Szkoły (przewodniczący wiceprzewodniczący i sekretarz) jest prawem samej Rady, tj. w ramach statutowych kompetencji konstytuowania się organu, a Zarząd AP jedynie powołuje osoby na członków Rady.

Częste zmiany Prezesów w CSS były spowodowane różnymi względami, a mianowicie w kolejności:

 • Pan Włodzimierz Głodek – powołany (w trybie postępowania konkursowego), a odwołany przez Radę której członkiem w tym czasie był przecież Pan Jerzy Kolasiński,
 • Pani Marta Federowicz – powołana (bez konkursu) na podstawie rekomendacji ówczesnego Przewodniczącego Rady Pana Dominika Hunka i odwołana przez Radę której członkiem w tym czasie był Pan Jerzy Kolasiński,
 • Pan Dariusz Kubala – powołany (w trybie postępowania konkursowego), a odwołany na skutek złożonej rezygnacji po niecałych 3-ch miesiącach „pracy”,
 • Pan Paweł Kobiałaka – powołany (bez konkursu) na mój wniosek na podstawie rekomendacji Dyrektora GOBLL, a odwołany w efekcie negatywnej oceny jego pracy w okresie 10-ciu miesięcy,
 • Ś.P. Pan Tadeusz Pawlaczyk – powołany (bez konkursu) na podstawie rekomendacji Prezydenta Leszna Pana Łukasza Borowiaka, a odwołany w wyniku nagłej śmierci,
 • Pani Anna Dyrda – powołana na p.o. (pełniącą obowiązki) (bez konkursu) ale na czas do powołana nowego Prezesa, a odwołana w efekcie stwierdzenia (w efekcie kontroli dokumentów w dniu 22.09.2016r.) przez członków Rady szeregu nieprawidłowości w okresie pełnienia przez Panią Annę Dyrdę obowiązków Prezesa, tj. m.in. za bark właściwego nadzoru na ewidencją działalności lotniczej (głównie nieprawidłowości w zakresie: rozliczania czasu lotów szybowców i samolotów, ewidencjonowania kosztów latania, ewidencjonowania przepływu gotówki w kasie) oraz niestosowaniem się do obwiązującej Instrukcji Obiegu Dokumentów Finansowo-Księgowych w CSS.

Czytając artykuł autorstwa Pana Jerzego Kolasińskiego – widzę, że Pan Jerzy Kolasiński zapomniał, że tym biurem rachunkowym obsługującym CSS – tak „prawidłowo” wg Pana Jerzego Kolasińskiego prowadzącym księgowość CSS’u – do końca 2015 roku było firma „Finance Ekspert Katarzyna Schweda” (tj. była księgowa Aeroklubu Polskiego, która „wyprowadziła” z rachunków Aeroklubu Polskiego ok. 1,4 mln zł), którą wybrała Rada CSS w 2014 roku (członkiem tej Rady był Pan Jerzy Kolasiński). Biuro to prowadziło obsługę księgową CSS’u za cenę netto 3.000,- zł (brutto po 3.690,- zł) za miesiąc . Biuro rachunkowe „Finance Ekspert Katarzyna Schweda” do chwili obecnej nie przekazało bazy danych z księgowaniami (z programu Symfonia), a wymagane informacje dotyczące rejestrów księgowych otrzymywaliśmy na raty – po bardzo wielu moich osobistych monitach e-mail’owych i interwencjach telefonicznych i poprzez osoby trzecie – w okresie od lutego do czerwca 2016 roku. A Sprawozdanie finansowe za 2015 rok musiała już zrobić obecna księgowa (tylko za 1.000,- zł netto !!!, a nie za 3.000,- zł netto jak było zapisane w umowie zatwierdzonej przez Radę w której był Pan Jerzy Kolasiński).

Obecnie – faktem jest – że obsługę rachunkową CSS’u prowadzi firma w której jestem Prezesem, ale jest to realizowane za kwotę netto po 1.000,- zł/m-c (przy założeniu do 100 dokumentów podlegających księgowaniu w miesiącu) plus po 35,- zł/m-c za każdą osobę zatrudnioną w CSS. Oczywiście są również przewidziane płatności dodatkowe, tj. np. po 50,- zł za sporządzanie korekty deklaracji podatkowych z winy Zleceniodawcy oraz po +/- 5,- zł za każdy dokument podlegający księgowaniu powyżej lub poniżej limitu określonego w umowie.

I niestety ale zdarzyło się, że jedna faktura przekroczyła wartość brutto 3 tys. zł (tj. konkretnie 3.093,45 zł (netto 2.515,- zł), ale było to efektem konieczności zaksięgowania dodatkowo 230 dokumentów księgowych oraz jednej korekty deklaracji i 3 pracowników (prezes, szef wysolenia i kierownik administracyjny), i sześciu zleceniobiorców (tj. referentka, sprzątaczka oraz czterech INSTRUKTORÓW „SPOŁECZNYCH” zatrudnionych na umowy-zlecenia), przy czym nadmieniam, iż przy założeniu panowania przez Panią p.o. Prezes Annę Dyrdę nad dyscypliną finansową i zatrudnieniową – zakładany koszt obsługi rachunkowej nie przekroczyłby kwoty brutto w wysokości 1.402,20 zł/m-c (1.140,- zł/m-c netto). Dodatkowym efektem przejęcie obsługi rachunkowej przez SM OAZA jest możliwość bieżącego kontrolowania przeze mnie osobiście wydatków Szkoły, co między innymi przyczyniło się do odkrycia nieprawidłowości w pracy Pani Anny Dyrdy.

Kwestia zadłużenia CSS’u wobec Aeroklubu Polskiego jest efektem rozdzielności organizacyjnej i finansowej pomiędzy CSS i AP – są to przecież formalnie osobne podmioty gospodarcze. Przecież wydzielenie się CSS’u z Aeroklubu Polskiego było efektem decyzji Walnego Zgromadzenia Aeroklubu Polskiego a podyktowane było głoszoną gremialnie przez tzw. „środowisko szybowcowe” tezą, że „jak szkoły szybowcowe będą samodzielne, to nastąpi zdecydowana poprawą sprawności i efektywności ich działania” i zapewne Pan jako osoba o ugruntowanym prestiżu w środowisku szybowcowym był zwolennikiem i orędownikiem tego procesu.

Co do kwestii przekształcenia lotniska ze statusu lotniska wyłącznego w status lotniska publicznego niecertyfikowanego – jest to działanie mające zabezpieczyć Szkołę przed znaczącymi kosztami (głównie z tyt. opłat lokalnych i podatku od nieruchomości), gdyż już w obecnym oku grozi Szkole (i Aeroklubowi Leszczyńskiemu) prawie 200.000,-zł podatku od nieruchomości za część trawiastą lotniska a na rzecz Gminy Święciechowa (sprawa jest zgłoszona do SKO w Lesznie) przy przychodach z obsługi operacji lotniczych obcych statków powietrznych (lądujących i startujących z EPLS) wynoszą zero zł rocznie, bo jak się dowiedziałem od Pana Andrzeja Cichońskiego – nikt w CSS nie ewidencjonuje tych lotów, a tym samym nie pobiera opłat. Co prawda zdecydowana większość lądowań i startów jest wykonywana przez samoloty i szybowce należące do Aeroklubów Regionalnych od których powszechnie stosowaną zasadą jest nie pobieranie opląt za lądowania ale przecież lądują w EPLS samoloty nie należące do Członków AP.

Jakoś nie widać chętnych do zasponsorowania dla CSS’u niezbędnych środków finansowych na pokrycie kosztów tego podatku, a dodatkowo główny kontrahent CSS’u w postaci Leszno Gliding Hotel sp. z o.o. zalega Szkole ponad 250.000,-zł.

Odnośnie analiz ekonomicznych działań podejmowanych przez CSS, to m.in. zadaniem Pani Prezes było przygotowanie takich analiz, ale niestety jak się okazało nie potrafiła ich przygotować, a tym samym przedstawić Radzie Szkoły. Dotyczyło to imprez organizowanych w CSS w 2014 roku, takich jak: Samolotowe Mistrzostwa Polski (maj), tzw. Gdański Obóz Szybowcowy (lipiec), Krakowski Obóz Szybowcowy (lipiec) oraz Lubomierski Obóz Szybowcowy (sierpień i wrzesień). Pani Anna Dyrda, nie dość, że nie przygotowała sprawozdania finansowego, to również nie było formalnie ustalanych warunków organizacji tych imprez (np, brak umowy w każdym przypadku lub też tzw. pisma organizacyjnego określającego warunki uczestnictwa, tj. m.in. koszt latania i pobytu). Okazało się, że Pani Anna Dyrda nie robiła jakichkolwiek kalkulacji przed i w trakcie wynajmowania holówek, czego dowodem jest np. wynajem samolotu Jak-12 do holowania szybowców za 615,-zł brutto oraz ubezpieczenie go przez i na koszt CSS (polisa AC za ok. 1.800,- zł na kwotę 80.000,- zł) a do tego należy dodać jeszcze koszt paliwa, co kosztowało CSS więcej niż przychód płacony za hol przez uczestników obozów. O koszcie „dzierżawienia” wyciągarki już nie chcę wspominać.

Pragnę również wyjaśnić, że budżet wynagrodzenia nowego Prezesa jest tylko o 104,-zł/m-c wyższe od dotychczasowego łącznego kosztu wynagrodzenia Pani Anny Dyrdy, ale aż o ok. 1.150,-zł/m-c niższe od wynagrodzenia Dyrektora CSS zatrudnionego do lutego 2011 roku.

Resumując podkreślam, że nasze działania – i tu się zgadzam z Panem Jerzym Kolasińskim – są skierowane na permanentną poprawę sytuacji funkcjonalno-finansową Szkoły i m. in. dlatego nie mogliśmy dłużej czekać na spodziewane przez Radę CSS działania zarówno ostatniej p.o. Prezes – Pani Anny Dyrdy jak również poprzedniego Prezesa – Pana Pawła Kobiałka.

Ponadto proszę – zarówno Pana Jerzego Kolasińskiego jak również innych „krytykantów” – o nie pomaganie naszym przeciwnikom i nie atakowanie Członków Rady CSS i Zarządu AP bez spytania się o szczegóły (jestem dostępny również na telefon, a mój nr telefonu nie jest zastrzeżony) i opieraniu się na informacjach nie tylko z jednej strony przy okazji wystawiania zwolnienia lekarskiego (dwukrotnie otrzymała L4 od Pana Jerzego Kolasińskiego) dla Pani Anny Dyda. Notabene, pierwsze zwolnienie Pani Anna Dyrda otrzymała od Pana Jerzego Kolasińskiego w dniu 05.10.2016r., tj. tuż przed posiedzeniem Rady CSS odbywającym się 07.10.2016r. na którym został odwołana z funkcji Pani Prezes. W dniu 13.10.2016r. Pani Anna Dyrda uzyskała do Pana Jerzego Kolasińskiego drugie zwolnienie na okres 14 – 23.10.2016r. i aktualnie Pani Anna Dyrda jest na kolejnym zwolnieniu lekarskim (do 07.11.2016r.) ale wystawionym przez innego lekarza.

Tak więc zapraszam wszystkich do pomocy w podźwignięciu Szkoły do oczekiwanego poziomu, a nie tylko krytykowania i utrudniania normalnego działania.

Stanisław Haczyński,

Członek Aeroklubu Zagłębia Miedziowego/Aeroklubu Polskiego od 1979 roku

 

Poleć znajomemu
 • gplus
 • pinterest

O Autorze

Komentarze

 1. CSS lotnik
  28 października 2016 at 13:05

  Kończ Waść wstydu oszczędź. …

Zostaw komentarz